บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน สำหรับสินค้าอุปโภค บริโภค เป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นในหรือบรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิ (Primary packaging) 
บรรจุภัณฑ์นี้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ชั้นในสุดติดกับตัวอาหาร มีผิวสัมผัสกับอาหารโดยตรง (food contact surface) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผู้ซื้อจะได้สัมผัสเวลาที่จะบริโภค และทิ้งไป 
เมื่อมีการเปิดและบริโภคสินค้า ภายในจนหมด เช่น ซองบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ซองรีทอร์ท ซองอาหารสำเร็จรูป ซองอาหารแช่แข็ง เป็นต้น

COPYRIGHT © 2016 SUKSAWAD CONVERTING CENTER. CO.,LTD. All RIGHTS RESERVED